Academic Work verner om din personlige integritet

I Academic Work er vi oppmerksomme på å beskytte den personlige integriteten til de personer vi håndterer personopplysninger til. Vi arbeider aktivt med integritetsspørsmål for å sikrestille at de personopplysninger vi samler inn behandles på en ansvarsfull og sikker måte. De siste 18 månedene har vi jobbet med å klargjøre oss for å tilpasse oss det nye EU-regulativet GDPR. Vi vil på denne siden komme med mer informasjon løpende.

Hva er GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) er et nytt EU-regulativ som vil påvirke alle virksomheter som jobber med personopplysninger. Det nye EU-regulativet vil tre i kraft den 25. mai 2018 og vil erstatte nasjonale personvernforskrifter i alle EU- og EØS-medlemsland. GDPR har to hensikter: økt kontroll for borgerne over deres personlige data og forenklet regelverk for virksomheter innen EU/EØS. Alle virksomheter som behandler personopplysninger for EU- og EØS-borgere må tilpasse seg GDPR.

GDPR-prosjekt i Academic Work

Vi tilpasser nå vår organisasjon til det nye regulativet. Vi startet vårt GDPR-prosjekt i oktober 2016, og har ansatt en Head of Data Protection som sammen med våre lokale Data Protections Specialists i hver land skal sikrestille at Academic Work Group vil være kompatibel i tide. De prosess- og systemendringene som utføres, har som mål å systematisk sikre at alle prosesser og rutiner relatert til personopplysninger overholder GDPR. I Academic Work verdsetter vi personvern og ønsker alle spørsmål relatert til arbeidet vi nå gjør velkommen.

Status

Vårt GDPR-prosjekt har inneholdt grundig kartlegging av hvordan personopplysninger behandles innen Academic Work Group. Videre har vi gjennomført flere tiltak for å oppdatere registre, rutiner og retningslinjer, og har også planlagt tekniske og organisatoriske tilpasninger for å overholde GDPR. Vi har identifisert prioriteringer på høyt nivå som har vært vårt primærfokus, og de nye rutinene og systemoppdateringene er nå fungerende.

 

What is GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) is a new EU regulation which affects all companies working with personal data. The new regulation will enter into force in 25th of May 2018 and will replace national data protection regulations in all EU and EEA member states. The GDPR has two purposes: increased control for citizens over their personal data and simplified regulatory environment for business within EU/EEA. All organizations processing personal data of EU and EEA citizens need to adjust to the GDPR.GDPR Project at Academic Work

We are currently adjusting our organization to the new Data Protection Regime based on new EU rules. We started our GDPR project in October 2016. We have a Head of Data Protection who together with our local Data Protection Specialists in each market will assure privacy compliance within the Group.

The process and system changes that are executed, aims to in a systematic and adequate manner assure that all processes and routines regarding personal data complies with the GDPR. At Academic Work we value privacy and welcome questions regarding our work towards compliance.

Status

Our GDPR project has included a thorough mapping of how personal data is handled within Academic Work Group. Additionally, Academic Work have conducted several activities in order to update registers, routines and policies. We are also planning technical and organizational adjustments in order to reach compliance.  We have identified our high level priorities that has been our main focus and the new routines and system developments are now in fully work. 

Tips en venn