Rekruttere

Økt nærvær kan gi sterkere bedriftskultur og engasjerte medarbeidere

Internasjonal statistikk viser klart at det norske sykefraværet ligger på topp. Mens det norske sykefraværet er rundt seks prosent, ligger det på i overkant av fire prosent i Sverige og ned mot to prosent i Danmark. De mest vanlige sykefraværsdiagnosene er muskel- og skjelettlidelser og det som karakteriseres som lettere psykiske lidelser. Som arbeidsgiver og leder har du medansvar for dine medarbeiders fysiske og psykiske helse. Ansvaret er både juridisk, etisk og bedriftsøkonomisk begrunnet, det samme gjelder fordelene ved å forebygge og redusere sykefravær. Tenk på helse som en suksessfaktor for virksomhetens verdiskaping, med en både sosial og økonomisk effekt og bunnlinje.

Kontakt oss i dag

«Det viktigste for å få ned sykefraværet i en bedrift er å skape en arbeidsplass som gir høy takhøyde på feedback, tillitt og respekt, samt gir en bra grobunn for en god og trygg arbeidsplass. En arbeidsplass som tar vare på sine medarbeidere, tilrettelegger for trening og sunne holdninger, samt en god Work Life Balanse. Mye ligger i vår kultur, og vårt fokus på engasjement. At våre ledere har en god oppfølging av våre medarbeidere er viktig. Vi må vise at vi bryr oss og sørge for at våre medarbeidere blir sett og hørt – ofte»

Camilla Caspersen // HEAD OF PEOPLE & PERFORMANCE, ACADEMIC WORK

5 TILTAK DU KAN JOBBE MED FOR Å HOLDE SYKEFRAVÆRET NEDE

Hvordan kan du som leder bidra? Vi slutter ikke å være mennesker så snart vi passerer inngangsdøren til vår arbeidsplass, vi har noen universelle fellestrekk. Trivsel er en viktig faktor for de fleste av oss, og at vi kan bli syke av negativ stress. Det finnes derfor noen generelle ting du kan gjøre som leder, tiltak som kan vise seg å ha en positiv effekt på høyt sykefravær og som forebygger og reduserer sykefravær.

1.Kommunikasjon: God ledelse handler om å bygge gode relasjoner. Gode relasjoner gjør at du raskere fanger opp mulige problemer. Som leder har du et ansvar for at dine medarbeidere har det godt, og din evne til å se dem og kommunisere med dem er viktig. Se dine medarbeidere i et helhetsperspektiv, deres hverdagsliv består av ulike settinger og sfærer, som påvirker hverandre gjensidig – vi lever vårt liv innenfor ulike rammer, vi kan ta med oss en dårlig dag i hjemmet til jobben og omvendt. Din medarbeider kan ha utfordringer på så mange nivåer, om det så er privat eller jobbrelatert. Får du mistanke om at noe er galt, ta tak i det med en gang. Du bør raskt ta initiativ til en medarbeidersamtale. Er du oppmerksom og føre var, kan en åpen og ærlig dialog forhindre et lengre sykefravær. Du som leder må kunne kartlegge hvor skoen trykker. Ha lav terskel for å trekke inn de helsefaglige instansene virksomheten tilbyr, som bedriftshelsetjeneste, fysioterapi etc. Kommuniser tydelig virksomhetenes normer og regler, og vær en foregangsperson, vis nulltoleranse overfor trakassering/mobbing på arbeidsplassen.

2.Trivsel: Det finnes ingen garanti for at medarbeidere som trives, ikke kan bli syke. Trives ikke medarbeideren din, kan det innebære en høyere sannsynlighet for sykefravær. Trivsel fører til en trygg medarbeider som opplever en meningsfull arbeidsdag fylt med oppgaver han/hun mestrer, gode sosiale relasjoner til sine kolleger og ledelse. En medarbeider som opplever trygghet vet at det finnes faglig og menneskelig støtte når det trengs. Og er en medarbeider som vet hvorfor han eller hun gjør sin jobb og i tillegg liker den.

3.Oppfordre til en aktiv livsstil: Det er god dokumentasjon på at stillesitting er en risikofaktor for uhelse, ifølge helsemyndighetene. Som leder kan du oppfordre til små tiltak for å redusere og bryte opp skjermtiden i løpet av dagen. Ha et bedriftslag hvor kolleger kan trene sammen utenfor jobb, eller lag en bedriftsavtale med en treningssenterkjede. Fysisk aktivitet på arbeidsplassen styrker den enkeltes helse i tillegg at det er positivt for samholdet og for arbeidsmiljøet.

4.Fleksibel arbeidstid: Forskning viser at det å ha egen kontroll over sin arbeidstid er viktig for å redusere sykefravær. Ved å gi dine medarbeidere mer kontroll over deres egen hverdag, forenkle rutinene og gi de ansatte opplæring i tidsstyring og planlegging av arbeidsoppgaver, vil de fleste bedrifter kunne oppleve en reduksjon i korttidsfraværet.

5.Det fysiske arbeidsmiljøet: Et godt inneklima, god luft, lite støy og god belysning har mye å si for konsentrasjonen og effektiviteten. Sørg også for tilgang til drikke, frukt/nøtter eller annet energipåfyll. Lei inn en hms-konsulent som kan tilpasse stoler/kontorpulter/lamper til hver enkelt for å unngå at medarbeideren sitter feil og pådrar seg muskel – og skjelettlidelser som f. eks nakkeplager.

Det finnes ingen «quick fix» for å redusere sykefravær. For å kunne sette inn tiltak må du vite eller finne ut av hva som fungerer. Dine medarbeidere er forhåpentligvis ikke en homogen stab, de bærer med seg ulike erfaringer, ulike livssituasjoner, har ulike personligheter, drives av ulike motivasjonsfaktorer og de har ulike terskler for fysisk og psykisk sårbarhet. Tiltakene må derfor gjennomføres på et individuelt plan i tillegg til et generelt plan. Det er viktig å ha fokus på sykefravær gjennom alle ledd i organisasjonen – hele tiden.

«Ved lavere sykefravær får bedriften igjen økte ressurser og mindre kostander - rent praktisk. Men, utover økonomi, så skapes vår kultur og arbeidsglede gjennom våre medarbeidere. Vi ønsker at alle skal føle seg bra, ha lyst til å være på jobb og synes det er gøy – og hvis vi klarer å få våre medarbeidere til å føle det slik, skaper det igjen også engasjement for våre medarbeidere. Det er en positiv ringvirkning. Og har man et godt arbeidsmiljø, hvor alle bidrar til en bra kultur, forsterker man denne ved å være på jobb»

Camilla Caspersen // HEAD OF PEOPLE & PERFORMANCE, ACADEMIC WORK

kilder: ledernytt, nrk, lovdata, SSB, DN

Del artikkelen