Informasjon til våre konsulenter

English translation after the Norwegian text.

Oppdatert 28.10.2020

Oppdatering og retningslinjer til våre utleide ansatte

Det har vært et krevende og annerledes år der vi alle fortløpende har forholdt oss til restriksjoner i hvordan vi kan møtes og hvor og hvordan vi skal utføre jobbene våre. Nok en gang vil vi takke dere alle for den strålende jobben dere gjør og den fleksibiliteten og løsningsfokuset dere har vist.

Nå har vi både nasjonalt og lokalt fått nye retningslinjer og påbud om smittevern hvilket det er viktig for oss at alle dere som er ansatt hos oss kjenner til, følger og respekterer.

Som tidligere kommunisert følger vi i Academic Work de retningslinjer stat og kommune legger opp til, og det er også dette vi forventer av alle våre ansatte. Det er derfor viktig at du setter deg inn i de til enhver tid gjeldende retningslinjer som finnes.

De retningslinjer vi utgår fra finner du her for nasjonalt, og her for regionalt i Oslo.

I Academic Work er de fleste av våre ansatte leid ut til våre oppdragsgivere som i sin tur er arbeidsleder for deg som er ute på oppdrag gjennom oss. Vi som arbeidsgiver og våre oppdragsgivere som arbeidsleder har ansvaret for din HMS, og samarbeider om at du skal ha en trygg og sikker arbeidsplass. I og med at ditt daglige arbeid foregår ute hos våre oppdragsgivere innebærer dette også at de retningslinjer som gjelder der også gjelder for deg. Dersom noe skulle være uklart når det gjelder hvor og hvordan du skal utføre din jobb i sammenheng med de nye retningslinjene er det viktig at du tar kontakt med din Consultant Manager i Academic Work og ellers din arbeidsleder hvis du ikke allerede har fått nødvendig informasjon. Vi er her for deg og ikke være redd for å stille spørsmål du måtte ha, det mye informasjon å sette seg i dette året.

Med vennlig hilsen
Academic Work

English: Update and guidelines for our employees

It has been a challenging and different year where we all have continuously adhered to restrictions on how we can meet and where and how to perform our jobs. Once again, we want to thank you all for the brilliant work you do, and the flexibility and solution-focus you have shown.

We have now, both nationally and locally, received new guidelines and an injunction on infection control. It is important to us that all of you who are employed by us know, follow and respect this.

As previously communicated, we in Academic Work follow the guidelines set out by the national and local government, and this is also what we expect from all our employees. It is therefore important that you are always aware of the applicable guidelines.

The national guidelines can be found here and the regional guidelines for Oslo can be found here.

In Academic Work, most of our employees are hired out to our clients who, in turn, are supervisors for those who are out on assignment through us. We as an employer and our clients as a supervisor are responsible for your HSE, and work together to ensure that you have a safe and secure workplace. As your daily work takes place at our client’s workplace, this also means that the guidelines that apply there also apply to you. Should anything be unclear as to where and how to perform your job in line with the new guidelines, it is important that you contact your Consultant Manager in Academic Work and otherwise your supervisor if you have not already received the necessary information.

We are here for you! Do not be afraid to ask any questions you may have, as there is a lot of information to get to know this year.

Yours sincerely,
Academic Work

informasjon til konsulenter covid-19

Oppdatert 08.05.2020

Vi er fortsatt i en krevende situasjon som krever samarbeid og innsats fra alle både i arbeidshverdagen og ellers. De siste månedene har alle tilpasset seg en ny hverdag og forholdt seg til jevnlige oppdateringer og endringer man må tilpasse seg etter.

Vi i Academic Work vil nok en gang takk hver og en av dere ansatte og samarbeidspartnere som har bidratt til at Norge nå ser ut til å nærme seg noen steg nærmere en normal hverdag. Gjennom godt samarbeid mellom alle parter har de aller fleste kunnet utføre sin jobb ute hos våre samarbeidspartnere som i sin tur har vært svært løsningsorienterte.

Vi er svært glad for at de som dessverre måtte permitteres for en stund nå i flere tilfeller har kunnet komme tilbake i full jobb, og vi håper alle at de siste snart også er tilbake.

Vi følger myndighetenes råd og anbefalinger fortløpende, og våre retningslinjer er å følge både deres råd samt det som gjelder ute på arbeidsplassen der du som utleid jobber. Dersom det er noe du er usikker på eller har behov for å vite ber vi deg som alltid å ta direkte kontakt med oss.

Tusen takk for deres innsats, oppofrelser og fleksibilitet!Oppdatert 27.03.2020

Arbeidshverdagen og hverdagen generelt er fortsatt veldig annerledes enn hva vi er vant til, og det vil etter all sannsynlighet fortsette en god stund til. Vi vil berømme og takke dere som er ansatt i Academic Work og leid ut til våre samarbeidspartnere for deres innstilling og pågangsmot, og at dere tar smittevernrådene på alvor.

Støtte til permitterte studenter

Ettersom ukene nå har gått har det også fortløpende kommet nye tiltak fra myndighetene med hensikt av å hjelpe både bedrifter og arbeidstakere gjennom den krevende perioden vi er inne i. For de som permitteres og som midlertidig ikke får vært på jobb er det viktig å sette seg inn i fremgangsmåte for å søke dagpenger og andre praktiske ting. Mange av dere som er utleid fra oss er studenter. Studenter har i mange tilfeller ikke rett til dagpenger, og der vil nå Lånekassen tilby løsninger for dere. Husk å allerede nå setter dere inn i hva dere må foreta dere, og legg merke til ting som søknadsfrister osv.

Besøk Lånekassen sine sider for mer informasjon om hva du som student kan få av hjelp. Vi vil nok en gang minne om at vi er her for å hjelpe dere og besvare spørsmål dere har så godt vi kan.

Med vennlig hilsen
Academic WorkOppdatert 19.03.2020

Coronaviruset skaper fortsatt mange utfordringer for samfunnet, og vi er inne i en svært krevende tid. Vi i Academic Work vil først og fremst rette en takk til alle dere som samarbeider med oss og som ser løsninger i den situasjonen som alle nå befinner seg i. Dette kommer til å gå over etter hvert, men akkurat nå vet ingen over hvor lang tid vi kommer til å preges av både smittespredningen og de videre følger dette får.

Siden det ble innført svært strenge og nødvendige tiltak for å hindre spredning av viruset, har det også kommet en rekke tiltak fra myndighetene som skal bidra til å hjelpe de i samfunnet som rammes av dette. Ute i bedriftene er det mange som strekker seg langt og er kreative i hvordan man kan opprettholde driften, og det er vi glade for at dere også er en viktig del av.

Informasjon om permittering

For de som har, eller kommer til å bli permittert er det også en ny situasjon de fleste ikke har vært med på tidligere. Permitteringer er et verktøy for å sikre videre forsvarlig drift, og at det er arbeidsplasser å komme tilbake til. Mange bedrifter har store kostnader og samtidig mindre inntekter, hvilket gjør at noen valg må tas man helst skulle være foruten. Husk allikevel at dette gjøres for at det skal være en jobb å komme tilbake til, og dette tror vi også på.

Hvis du har behov for støtte og hjelp til de tingene du må foreta deg med NAV etc, vil vi gjerne at du tar kontakt.

Dere av våre utleide som kommer i en situasjon der man ikke får jobbet i en periode, er det viktig for oss at dere samtidig føler en trygghet og tydelighet fra oss som arbeidsgiver. Vi vil hjelpe dere etter beste evne, og forsøker å finne løsninger. Vi er glade for alle de positive tilbakemeldingene vi får fra våre samarbeidspartnere på hvor viktige dere er i deres bedrift, også der hvor det midlertidig ikke vil kunne utføres arbeid. Mange steder vil arbeidet kanskje snart gjenopptas etter at smittefaren er under kontroll, og vi kan komme oss nærmere en normal hverdag.

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å holde seg oppdatert, og at man søker informasjon på rett steder.


Som tidligere finner du informasjon i kanalene under som er relevante for deg:


Utover våre retningslinjer ber vi deg om å holde deg oppdatert på hva som gjelder i den bedriften du er utleid til. Dersom det er strengere retningslinjer der vil disse i hovedsak gjelde, og vi ber deg om å holde kontakt med din kontaktperson i Academic Work ved slike tilfeller.

Dersom du har noen spørsmål eller har behov for hjelp av oss ber vi om at du kontakter din Consultant Manager i Academic Work.

Med vennlig hilsen
Academic WorkOppdatert 17.03.2020

Ved årsskiftet brøt Coronaviruset (COVID- 19) ut i Hubeiprovinsen i Kina. Siden den gang har Academic Work fulgt utviklingen nøye gjennom Folkehelseinstituttet, Utenriksdepartementet og WHO.

I den krevende situasjonen samfunnet nå befinner seg i vil det være ekstra viktig å holde seg oppdatert om alt ifra retningslinjer om smittevern til det som berører deg som arbeidstaker direkte og indirekte. Vi i Academic Work forholder oss til myndighetenes til enhver tid oppdaterte råd og informasjon som vi også forventer at alle våre retter seg etter.

Det vil være en tid fremover som krever mye av oss alle, og vi som arbeidsgiver gjør det vi kan for å sørge for et godt samarbeid med våre utleide ansatte og våre samarbeidspartnere. De aller fleste er, eller vil bli berørt på en eller annen måte både privat og profesjonelt. Vårt mål er at vi skal gjøre vårt for å skape gode løsninger sammen med dere.

Vi vil oppdatere informasjonen fra oss når det vil være nødvendig, både her og i direkte kontakt med dere som ansatt hos oss som konsulenter. Allikevel ber vi om at du også selv tar ansvar for å holde seg oppdatert.

Vi har her samlet noe av den viktigste informasjonen du kan ha behov for fremover:

Utover våre retningslinjer ber vi deg om å holde deg oppdatert på hva som gjelder i den bedriften du er utleid til. Dersom det er strengere retningslinjer der vil disse i hovedsak gjelde, og vi ber deg om å holde kontakt med din kontaktperson i Academic Work ved slike tilfeller.

Dersom du har noen spørsmål eller har behov for hjelp av oss ber vi om at du kontakter din Consultant Manager i Academic Work.

Med vennlig hilsen
Academic Work

Del artikkelen