Rekruttere

3 intervjuteknikker - hvilke velger du?

At intervjuet er et av de absolutt viktigste stegene i utvalgsprosessen, er de fleste enige om. Men, ut ifra hvilken intervjuteknikk du velger har du også ulike utgangspunkter for å finne akkurat den du søker etter. Her er fordeler og ulemper ved tre ulike teknikker du kan benytte deg av

Kontakt oss

Ustrukturert intervju – følg magefølelsen

Å benytte en ustrukturert intervjuteknikk er akkurat som det høres ut som. Det vil si – gå ut ifra et blankt papir og la kandidaten styre samtalen.

Fordeler

Ofte blir det en avslappet og interessant samtale mellom deg og kandidaten.

Ulemper

Hvis din ambisjon er å forstå om kandidaten har de rette kvalifikasjonene for stillingen og lever opp til de kravene dere har satt, så vil du trolig sitte igjen med mange spørsmål etter intervjuet. Og da er det stor risiko for at magefølelsen får et alt for stort spillerom.

Semistrukturert intervju – samtalen som gir vurderingsgrunnlag

I denne metoden er spørsmålene forhåndsbestemt og de samme spørsmålene blir stilt til samtlige kandidater, i samme rekkefølge. Du velger selv oppfølgingsspørsmål ut ifra det kandidaten forteller og ikke ut fra det du vil at kandidaten skal fortelle om. Alle kandidater får altså samme hovedspørsmål, noe som gjør at alle behandles likt, samtidig som intervjuet til en viss grad formes ut ifra kandidatens svar.

Fordeler

Denne formen får ofte kandidaten til å føle seg trygg og intervjuet oppleves som en samtale, snarere enn som et avhør. På den annen side gjør den røde tråden igjennom hele intervjuet og en fast definerte mal for spørsmålene at intervjuet oppleves som seriøst og profesjonelt.

Ulemper

Her gjelder det hele tiden å ha stålkontroll på hvilke av kandidatens kvalifikasjoner og erfaringer du vil vite mer om under intervjuet – slik at kandidatens svar ikke bevirker at dere sporer inn på noe som i etterkant ikke føles like relevant når du skal sammenligne kandidatene du har møtt.

Strukturert intervju – Manusstyrt dialog

Et strukturert intervju er strukturert i alle ledd. Alle spørsmålene er bestemt i forveien. Dine vurdering er strukturert på forhånd, med hjelp av vurderingsskalaer og sjekklister. Du stiller eksakt samme spørsmål og oppfølgingsspørsmål til alle kandidatene.

Fordeler

Et strukturert intervju gir en høy treffsikkerhet i vurderingen. Det er veldig lett å sammenligne de kandidatene du har truffet ettersom de har svart på akkurat de samme spørsmålene.

Ulemper

Fordi metoden innebærer at samtalen følger en tydelig, forutbestemt struktur, kan det oppleves ganske upersonlig. Det stiller også høye krav til den som intervjuer. Alle spørsmålene skal være skrevet ned og du må ha forberedt deg godt på ditt intervjumanus.

Dette tenker vi i Academic Work

Vi jobber med kompetansebasert rekruttering av den enkle grunn at det er den metoden som er best underbygget av forskning. Det betyr at de ferdigheter som er viktige for stillingen intervjuet dreier seg om, blir plukket ut og spørsmål omkring disse utgjør en stor del av intervjuet. Våre intervjuer er semistrukturerte i form og vi fokuserer heller på tidlige erfaringer og konkrete eksempler enn på hypotetiske scenarier.

Del artikkelen